VO VAIKŲ IR JAUNIMO DIENOS CENTRAS “MŪSŲ NAMELIAI”

Vaikų ir jaunimo dienos centro “Mūsų nameliai” veiklos kryptis susiformavo atsižvelgiant į susidariusias ekonomines ir socialines mikrorajono sąlygas. Naujosios Vilnios mikrorajonas viena iš labiausiai socialiai nuskurdusių Vilniaus miesto dalių. Naujosios Vilnios multikultūrinės bendruomenės kalbinė atskirtis ir išsilavinimo trūkumas, bedarbystė, sudarė sąlygas atsirasti socialinei atskirčiai.

DIENOS CENTRO MISIJA

Įtakoti teigiamus socialinius pokyčius Naujosios Vilnios rajone, atstovauti ir ginti socialiai silpnos bendruomenės dalies narių – vaikų ir suaugusiųjų – interesus; teikti socialinę, mokymo, informacinę ir kultūrinę paramą
socialinės rizikos grupės vaikams ir jų šeimoms.

Naujai susiformavusiose šiandieninės visuomenės sąlygose VO vaikų ir jaunimo dienos centras bendruomenei kuria tokį modelį, kurio tikslai ir uždaviniai atitinka pagrindinius šiandienos mažiau galimybių turinčios bendruomenės poreikius ir interesus.

Labiausiai socialiai atskirtoms bendruomenės grupėms – vaikams ir paaugliams – 2000 m. buvo įkurtas vaikų ir jaunimo dienos centras, kurio Pagrindinis veiklos tikslas Vaikų ir paauglių iš probleminių šeimų socialinės atskirties mažinimas per socialinių, psichologinių, informacinių paslaugų teikimą, socialinės komunikacijos įgūdžių ugdymą, tėvų bei jų globėjų pozityvios tėvystės programų vykdymą, bei sociokultūrinių renginių ir kitų visuomenei naudingų veiklų organizavimą dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimoms.